Cmart förskola

Start av ny förskola, övertagande eller förvärv

I samarbete med C Resurs AB starta, forma och driva en lokal förskola där den lokala konceptpartnern erbjuds stor frihet och stort inflytande att under ansvar sköta den dagliga förskoleverksamheten. C Resurs AB bidrar med resurser och stor erfarenhet av företagande/barnomsorg. Konceptpartner bidrar med ett brinnande intresse för barnomsorg och en vilja att forma förskolan utifrån gemensamma ambitioner och mål dvs driva en förskola av högsta klass.

Ett strukturellt samarbete mellan C Resurs AB och lokalt ansvarig konceptpartner är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet, administrativt såväl som pedagogiskt. Grundprincipen är dock att det lokala pedagogiska upplägget och den dagliga driften hanteras av respektive konceptpartner under stor självständighet.

C Resurs AB bidrar med effektiva lösningar och kompetensfördelar för att på bästa sätt starta, övertaga eller förvärva en lokal förskola med fokus på barnens bästa.

C Resurs AB är arbetsgivare och ansvarar för huvudmannaskap, kommunal kommunikation, tillstånd, all administration, och vid behov även finansiering och lokalförsörjning.

 

Lokal konceptpartner bidrar med och ansvarar för bland annat:
• Kvalitet – Ansvara för att ställda riktlinjer, lagar och regler för förskoledrift följs
• Kompetens – Ansvara för att tillräcklig kompetens finns och utbilda vid behov
• Personal – Rekrytering, schemaläggning, lönerapportering, HR
• Samverkan – Personal & vårdnadshavare/föräldrar och barn
• Följa ställda riktlinjer – Handböcker, avtal mm
• Budget – Ansvara för gällande budget (i samråd med C Resurs)
• Intäkter – Ansvara för intäkter och säkerställa antal barn/fylla tillgängliga platser
• Ekonomi – Ansvara för löpande inköp och i samråd med C Resurs ta investeringsbeslut

Referens förskola – I Uppsala har vi startat CMART FÖRSKOLA Äventyret för ca 40 barn tillsammans med två förskollärare. C Resurs AB har bistått med nyrenoverade lokaler, inventarier och startfinansiering. All administration inklusive huvudmannaskap hanteras även det av C Resurs AB.